បងប្អូនល្អរបស់ខ្ញុំ

#បងប្អូនល្អ 你朋友2023❤☺#នឹកអ្នកមើល

2023-07-17, 82.72K uses, 22.15K likes.

需要:1 個片段
長寬比例:4:3
អា៚ខ្មៅ៚ 🔞🥀
អា៚ខ្មៅ៚ 🔞🥀Hello សួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ😊🤗 ជួយFollowខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទ😘😊 ខ្ញុំទើបតែមកថ្មីថ្មផងទេ😘🤗

CapCut 呈獻

CapCut是一款高階視訊編輯工具,可為使用者提供廣泛的強大功能。其主要功能之一是能夠準確刪除人像視訊的背景,並將其替換為上傳的影象或更改背景顏色。此外,CapCut可以通過提高解析度來升級影象,使用AI顏色校準影象顏色,恢復舊照片,並使用AI為黑白照片著色。 此外,CapCut的人工智慧肖像生成器允許使用者使用人工智慧建立各種風格的肖像。該軟體還提供了調整視訊大小和改變其長寬比的能力,同時為背景新增顏色、影象或模糊效果,以滿足不同平臺的需求。自動重構也將很快推出。 CapCut還包括語音轉文字功能,自動識別不同語言並生成高精度字幕以提高編輯效率。使用者還可以一鍵將任何文字轉換為聽起來自然的語音,支援11種聲音和10種語言。 最後,CapCut提供了對豐富的視訊編輯素材庫的訪問,包括模板、音樂、貼紙、文字、效果和過濾器,擁有超過1000萬個模板、500,000首音樂曲目、4,600張貼紙、1,300個文字、1,100種效果和200個過濾器。有了這些資源,使用者可以建立突出並吸引觀眾的高質量視訊內容。